تاثير اخلاق حرفه اي در ارتقاء محيط كار

چکیده

در هزاره سوم بسياري از كشورها به اين حقيقت دست يافته اند كه در هر بخش و سازماني، بي توجهي به مسائل اخلاقي و عدم مسئوليت پذيري در هر حرفه اي منجر به از هم گسيختگي آن مجموعه مي
شود از همين رو اقدام به تدوين استراتژي اخلاقي مي نمايند و به اين باور رسيده اند كه در آن بخش بايد اخلاق حرفه اي نهادينه شود ، لذا در اين تحقيق بر آن شديم تا ثابت كنيم اخلاق حرفه اي در موفقيت
سازمان وارتقا محيط كار موثر است.

فقدان نظام هاي جامع اخلاقي در زمينه هاي مختلف در اداره يك سازمان مانع رشداخلاقي در سازمان است. ضعف در اخلاق كاركنان منجر به كاهش ارتباطات و افزايش خسارات در سازمان مي شود
استمرار اخلاق حرفه اي در محيط كاري بهره وري را در سازمان افزايش داده و ارتباطات بين كاركنان را بهبود مي بخشد .هنگامي كه اخلاق حرفه اي در سازمان حاكم است، مدير قبل از ايجاد حادثه از آن مطلع
ميشود. لذا نظام مند كردن امور ، مانع رفتارهاي سليقه اي ،موردي و وجود آئين نامه هاي متعدد در سازمان است واين ثبات در محيط كار يكي از عوامل اعتمادسازي است.

نتیجه گیری

بديهي است حاكميت اخلاق حرفه اي در سازمان قادر است به ميزان چشمگيري سازمان را در جهت كاهش تنش ها و موفقيت در نيل به هدف ياري نمايد و مهمتر آن كه سازمان را پاسخگو مي
سازد.

بیان مسئله

يكي از مهمترين دغدغه هاي مديران كارآمد ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد اصول اخلاقي درميان كارمندان و كارگران است. ، لذا در اين تحقيق بر آن شديم تا ثابت كنيم اخلاق حرفه اي
در موفقيت سازمان وارتقا محيط كار موثر است.فقدان نظام هاي جامع اخلاقي در زمينه هاي مختلف در اداره يك سازمان مانع رشداخلاقي در سازمان است. ضعف در اخلاق كاركنان منجر به كاهش ارتباطات و افزايش خسارات در سازمان مي شود و از آن پس مديريت بيشتر بر روي گذشته ها تكيه خواهد كرد زيرا كاركنان به مديريت اطلاعات لازم را نمي رسانند و در اين صورت انرژي سازمان سير نزولي دارد. به عبارت ديگر توان سازمان به جاي آنكه صرف هدف شود صرف شايعه، غيبت ،كم كاري و ... خواهد شد. استمرار اخلاق حرفه اي در محيط كاري بهره وري در سازمان را افزايش داده و ارتباطات بين كاركنان را بهبود مي بخشد .هنگامي كه اخلاق حرفه اي در سازمان حاكم است، مدير قبل از ايجاد حادثه از آن مطلع ميشود. لذا نظام مند كردن امور، مانع رفتارهاي سليقه اي ،موردي و وجود آئين نامه هاي
متعدد در سازمان است واين ثبات در محيط كار يكي از عوامل اعتمادسازي است. همچنين نظام مند ساختن سبب مي شود قانون چنان تقويت شود كه امكان دور زدن آن به حداقل مي رسد. ديويد
روش به كار گيري اخلاق در موفقيت سازماني را داراي مراحل زير مي داند: 1- موفقيت از اخلاق حرفه اي سرچشمه مي گيرد. 2- اخلاق حرفه اي از اعتماد آفريني ايجاد مي شود. 3- اعتماد آفريني
از پيش بيني رفتار ايجاد مي شود. 4- پيش بيني رفتار از مستمر بودن و قانونمند بودن رفتار سرچشمه مي گيرد. 5- مستمر بودن و قانونمندي از مسئوليت ناشي مي شود. 6- مسوليت از قانون و
باور هاي فرد شكل مي گيرد. بنابر اين توجه به ارزش هاي اخلاقي افراد علاوه بر افزايش رضايت مشتري ،افزايش انگيزش و جذب منابع انساني حرفه اي را به دنبال خواهد داشت .

بحث و نتیجه گیری

بديهي است حاكميت اخلاق حرفه اي در سازمان قادر است به ميزان چشمگيري سازمان را درجهت كاهش تنش ها و موفقيت در نيل به هدف ياري نمايد و مهمتر آن كه سازمان رادر مقابل
افكار عمومي پاسخگو مي سازد.

منابع

-1بافكار حسين، 1384 ،كارمند صالح،مركز پژوهشهاي صدا وسيما،قم،چاپ اميران صحافي،منتظر المهدي
-2 متقي هندي، كنزالعمال،ج 10 ،ص 143
-3 قراملكي احد فرامرز، 1386 ، اخلاق حرفه اي در تمدن ايران و اسلام، پزوهشكده مطالعات فرهنگي
واجتماعي
-4 مطهري مرتضي، 1381 ،فلسفه اخلاق،انتشارات صدرا
-5 اژدري عليرضا، 1378 ،مديريت در اسلام و مصاديق آن،پايگاه مقالات علمي مديريت قابل دسترسي از
www.SYSTEM.parsiblog.com سايت